آمار تولید ناخالص داخلی ایران (میلادی)

این فایل اکسل شامل آمارهای زیر است( ترجمه نزدیک):

 •  رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ( رشد اقتصادی)  (1961 الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ریالی (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ریالی (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ثابت دلاری آمریکا (۱۰۰= ۲۰۱۰) (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دلاری بازار (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی  (1960 الی ۲۰۱۴)
 • سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار آمریکا(۱۰۰= ۲۰۱۰) (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ریالی (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ریالی (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دلار آمریکا (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (۱۹۶۰ الی ۲۰۱۴)
 • سرانه تولید ناخالص داخلی برحسب شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت دلار بین‌المللی ۲۰۱۱(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴)
 • سرانه تولید ناخالص داخلی برحسب شاخص برابری قدرت خرید به قیمت جاری دلار بین‌المللی(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل برحسب شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت دلار ۲۰۱۱(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف انرژی (برحسب شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت دلار ۲۰۱۱ به ازای هر کیلوگرم نفت/(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴))
 • تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف انرژی (برحسب شاخص برابری قدرت خرید به ازای هر کیلوگرم نفت/(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴))
 • تولید ناخالص داخلی برحسب شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت دلار بین‌المللی ۲۰۱۱(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴)
 • تولید ناخالص داخلی برحسب شاخص برابری قدرت خرید به قیمت جاری دلار بین‌المللی(۱۹۹۰ الی ۲۰۱۴)

نمایش سبد خرید

 


« منبع آمار داخل فایل، نوشته شده است»

از عدد سرا دانلود کنید

و در زمان، هزینه و حوصله خود صرفه جویی کنید

یک دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.